Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CHC-CANNABIS HEALTHCARE S.A. siedzibą w Mszczonowie, ul. Fabryczna 6 lok. 10, 96-320 Mszczonów, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000985367, posiadająca NIP 8381878599 i REGON 522731745 („Administrator” lub „Spółka”).

 1. Kontakt

W sprawie ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora oraz za pośrednictwem e-mail: biuro@chc-cannabis.com.

 1. Cel przetwarzania

Dane osobowe inwestora będącego osobą fizyczną będą przetwarzane w celu przeprowadzenia subskrypcji i przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii C emitowanych przez Spółkę.

Dane osobowe reprezentanta inwestora będącego osobą prawną (członka zarządu, prokurenta) oraz pełnomocnika inwestora będącego osobą fizyczną i pełnomocnika inwestora będącego osobą prawną będą przetwarzane w celu przeprowadzenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C emitowanych przez Spółkę.

Jeżeli dokonywał Pan/ Pani subskrypcji w swoim imieniu, emisja akcji spółki serii C dojdzie do skutku i akcje objęte dokonaną subskrypcją zostaną wyemitowane – dane osobowe Pani /Pana jako akcjonariusza Spółki będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w tym w szczególności obowiązków:

a) wynikających z Kodeksu spółek handlowych, w szczególności: na potrzeby zwołania Walnego Zgromadzenia, uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, sporządzenia protokołów z posiedzeń Walnego Zgromadzenia, prowadzenia rejestru akcjonariuszy, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki, sporządzenia i udostępnienia listy akcjonariuszy;

b) publicznoprawnych Administratora związanych z funkcjonowaniem spółek akcyjnych, w tym obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów dotyczących funkcjonowania Spółki;

c) wynikających z przepisów dotyczących rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i ich dopuszczania i wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeśli Administrator Danych Osobowych podejmie decyzję o rejestracji tych akcji w depozycie papierów wartościowych i ich wprowadzeniu do obrotu,

d) realizacji wszelkich obowiązków wobec organów/ urzędów państwowych/ samorządowych (np. kontrole Urzędu Skarbowego, żądania organów ścigania, sporządzanie odpowiedzi na pisma/ żądania podmiotów uprawnionych ustawowo do udostępniania danych osobowych).

Pani/Pana dane są wykorzystywane w prawnie uzasadnionych celach Administratora, tj. do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania przeprowadzenia i zrealizowania procesu subskrypcji, którą Pani/Pan dokonał/a w imieniu swoim lub osoby przez Panią/Pana reprezentowanej.

Jeżeli dokonywał Pan/ Pani subskrypcji w swoim imieniu, emisja akcji Spółki serii C dojdzie do skutku i akcje objęte dokonaną subskrypcją zostaną wyemitowane, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia pani/Panu wykonania praw wynikających z akcji. 

 1. Odbiorcy

Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych w celach wskazanych powyżej są organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sąd, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych), podmiot, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy, notariusze, banki realizujące wypłatę dywidendy, a także podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

 1. Okres przechowywania

Pani/Pana dane zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, tj. co najmniej przez okres posiadania przez Panią/Pana statusu akcjonariusza Spółki.

W sytuacji, gdy nie emisja akcji serii C Spółki nie dojdzie do skutku lub akcje nie zostaną przydzielone Panu/Pani lub odpowiednio podmiotowi, którego Pan/Pani reprezentował przy dokonywaniu zapisu na te akcje, lub zgłaszający się nie zostanie akcjonariuszem dane zostaną usunięte w terminie 6 miesięcy od upływu końca roku, w którym dokonano zapisu na akcje.

 1. Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

a) w odniesieniu do inwestora będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej zapisującego się na akcje/akcjonariusza: imię, drugie imię, nazwisko, status dewizowy, PESEL, rodzaj, seria i numer dowodu osobistego lub seria i numer paszportu, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer rachunku bankowego;

b) w odniesieniu do inwestora będącego osobą fizyczną prowadzącego działalność gospodarczą zapisującego na akcje/akcjonariusza: imię, drugie imię, nazwisko, firma, NIP, status dewizowy, PESEL, siedziba i adres, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, rodzaj, seria i numer dowodu osobistego lub seria i numer paszportu, numer rachunku bankowego;

c) w odniesieniu do reprezentanta inwestora zapisującego się na akcje  (pełnomocnika, prokurenta lub członka organu reprezentacji): imię, drugie imię, nazwisko, status dewizowy, PESEL, rodzaj, seria i numer dowodu osobistego lub seria i numer paszportu, numer telefonu, adres e-mail.

 1. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do danych osobowych;

b) prawo do sprostowania;

c) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

d) prawo do przenoszenia danych, tj. prawo do otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

e) w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa oraz wymogiem Administratora w celach związanych z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii C emitowanych przez Spółkę oraz w wypadku dojścia emisji do skutku i przydzielenia Panu/Pani akcji – w celach związanych ze stosunkiem korporacyjnym pomiędzy akcjonariuszem a Administratorem. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością zapisu na akcje Spółki oraz niemożliwością wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także realizacji wykonywania uprawnień wynikających ze statusu akcjonariusza Spółki.
 2. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.
 3. Źródło pochodzenia danych osobowych

W sytuacji, gdy dane osobowe pozyskane są w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą dane osobowe zostały uzyskane od osoby dokonującej zapisu na akcje Spółki lub akcjonariusza.