Formularz zapisu

Zapisy na akcje zwykłe na okaziciela serii C emitowane przez spółkę CHC-CANNABIS HEALTHCARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mszczonowie, ul. Fabryczna 6 lok. 10, 96-320 Mszczonów, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000985367, posiadająca NIP 8381878599 i REGON 522731745 („Emitent”), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Nowej Emisji”), oferowane przez Emitenta w subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej („Oferta”).